Mijn Letselschadeadvocaat

daar word je beter van!!!

Ook in uw regio

gratis intake en
eerste advies!
bel 040 - 20 40 500
of vul het formulier in

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid biedt diverse mogelijkheden om schadelijke gevolgen te beperken.

Te denken valt aan de navolgende wettelijke regelingen:
- ZW
- WAO/WIA/WAJONG/WAZ
- WW/WWB
- WVG (Wet voorzieningen gehandicapten)
- WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
- AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Indien u een beslissing ontvangt bestaat er slechts een beperkte periode waarbinnen er bezwaar aangetekend kan worden indien u het niet eens bent met genomen beslissing. De bezwaartermijn bedraagt vaak slechts twee of zes weken. U dient dan ook tijdig actie te (laten) ondernemen. Neem telefonisch contact met ons op voor vrijblijvend nader advies.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid slechts minimale voorzieningen zijn. In het kader van de letselschadeafwikkeling dient er zorg op maat verstrekt te worden, hetgeen vaak meer is dan de voorziening die op basis van de sociale zekerheid wordt verstrekt. Ook hierover treden wij in voorkomend geval graag met u in overleg.
© Wim Hegge 2014 Disclaimer PowerStudio