mijn letselschade advocaat

daar word je beter van!

Advocaat Hegge geeft u gratis een eerste advies, bel nu 040 - 400 28 70

Kosten

No cure No pay

Aansprakelijkheid staat vast
Als letselschadeslachtoffer kunt u zich op kosten van de aansprakelijke partij laten bijstaan door een letselschadeadvocaat. De advocaatkosten dienen immers eveneens te worden vergoed. Er is derhalve als het ware sprake van kosteloze rechtshulp. Er is daarom geen reden voor u als letselschadeslachtoffer om 15% of zelfs meer af te staan in het kader van zogeheten No cure No pay-afspraken die niet advocaten/schaderegelaars vaak met u proberen te maken. U staat alsdan geheel onverplicht 15% of meer af van de u toekomende schade (waaronder uw schade wegens 'inkomstenderving', huishoudelijke hulpbehoefte, smartengeld, wettelijke rente, etc).Bovendien kan een letselschadeadvocaat u bijstaan in een gerechtelijke procedure. Wist u dat de kosten van een deelgeschillenprocedure voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Reden te meer om voor een letselschadeadvocaat te kiezen.

Aansprakelijkheid is onzeker
Mocht de aansprakelijkheid onzeker zijn bestaat overigens vaak de mogelijkheid om een beroep te doen op van overheidswege gefinancierde rechtshulp. De kosten die voor eigen risico en rekening zouden kunnen komen zijn alsdan zeer beperkt. Zie voor meer informatie  www.rvr.org. Mocht u niet in aanmerking kunnen komen voor gefinancierde rechtshulp bestaat de mogelijkheid om een prijsafspraak op maat te maken.

Rechtsbijstandverzekering

Alle rechtsbijstandverzekeringen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Tegen betaling van een maandelijkse premie wordt dekking verleend voor juridisch advies en rechtshulp. Ook de kosten die uit deze rechtshulp voortvloeien zijn hierbij meeverzekerd. Voorbeelden hiervan zijn kosten van deskundigen, expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen, advocaatkosten en een veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij wanneer de verzekerde een rechtszaak verliest. Per polis dient bekeken te worden, welke kosten er worden vergoed en of hieraan een limiet is verbonden. De juridische bijstand in het kader van een rechtsbijstandverzekering wordt in beginsel verleent door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Vrije advocaatkeuze
Indien een procedure gevoerd dient te worden heeft u een vrije advocaatkeuze. U kunt derhalve vrij kiezen welke advocaat voor u de procedure dient te voeren. U kunt derhalve de advocaat aanduiden die uw zaak dient te behandelen. Deze vrije advocaatkeuze mag niet beperkt worden!!!

Ontevreden over de wijze van behandeling
Ook indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw zaak door de rechtsbijstandverzekeraar wordt behandeld kunt u zich tot een letselschadeadvocaat wenden. Dit teneinde te laten beoordelen of de rechtsbijstandverzekeraar de verplichtingen voortvloeiende uit de polis wel op juiste wijze nakomt dan wel door de wijze van behandeling uw juridische positie niet wordt benadeeld.

Geschillenregeling opgenomen in uw rechtsbijstandpolis
Indien de rechtsbijstandverzekeraar een standpunt inneemt waarmee u het oneens bent bestaat vaak de mogelijkheid om dit standpunt -op kosten van de verzekeraar- te laten toetsen door een door u aan te wijzen advocaat. Dit in het kader van de in de polisvoorwaarden opgenomen geschillenregeling. De door u te kiezen advocaat zal beoordelen of er een redelijke kans bestaat om het beoogde resultaat te bereiken respectievelijk er een redelijke kans bestaat om in rechte een beter resultaat te bereiken dan er buiten rechte werd bewerkstelligd.

Kortom
Bent u het niet eens met het ingenomen standpunt of de wijze waarop uw zaak wordt behandeld neem dan telefonisch contact of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies. U kunt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat laten toetsen en of behandelen.

Gefinancierde rechtshulp

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u al dan niet in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand ofwel toevoeging.

Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u de advocaat alleen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage en de inkomens- en vermogensnormen kunt u nakijken op de website van Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

De advocaat vraagt de subsidie voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wie door het Juridisch Loket wordt verwezen naar een advocaat en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgt een korting van € 53,- (2014).