mijn letselschade advocaat

daar word je beter van!

Advocaat Hegge geeft u gratis een eerste advies, bel nu 040 - 400 28 70

Schade

Algemeen

Schade tengevolge van bijvoorbeeld een ongeval, een gewelds- of zedendelicht of een medische fout kan aanzienlijk zijn.

Aantoonbare schade
De directe schade zoals de autoschade of fietschade, kledingschade, medische kosten, reiskosten en dergelijke zijn de eerste schadelijke gevolgen.
 
Verlies aan arbeidscapaciteit
Door verlies aan arbeidscapaciteit kunt u schade lijden wegens huishoudelijke hulpbehoefte, verlies aan verdienvermogen ('inkomstenderving'), verlies een zelfredzaamheid, verlies aan zelfwerkzaamheid en verlies aan verdienvermogen ('inkomstenderving'). Dit kan tijdelijk of blijvend zijn. In het laatste geval dient ook de toekomstschade vastgesteld te worden. Daartoe wordt vaak de hulp ingeroepen van rekenkundige bureaus die op basis van de door uw advocaat samen met u geinventariseerde uitgangspunten de schade becijferen.

Smartengeld
Naast materiële schade kunt u ook aanspraak maken op immateriële schade (smartengeld).

Wettelijke rente
Over alle schade dient wettelijke rente vergoed te worden. Dit indien er onvoldoende voorschotten worden verstrekt door de aansprakelijke partij respectievelijk diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Schadeverhaal op kosten van de schadeveroorzaker
Omdat schadeberekening niet eenvoudig is heeft u als slachtoffer recht op hulp van een letselschadeadvocaat om er voor te zorgen dat alle schade geclaimd en vervolgens vergoed wordt. De advocaatkosten dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed. 'No cure no pay' is derhalve niet in uw voordeel.
 
In beginsel dient de te claimen schade voor zoveel mogelijk onderbouwd te worden met bewijsstukken. Het verdient dan ook aanbeveling om alle rekeningen/nota's die u tengevolge van het ongeval ontvangt zorgvuldig te bewaren en aan uw advocaat beschikbaar te stellen.
 
Het is in uw belang de mogelijke schadelijke gevolgen in een zo vroeg mogelijk stadium in onderling overleg te (laten) inventariseren en te begroten. De bij mijnletselschadeadvocaat aangesloten gespecialiseerde letselschadeadvocaten kunnen u daarbij optimaal behulpzaam zijn. Dit teneinde te voorkomen dat er schadeposten over het hoofd gezien zouden worden en of onderbelicht zouden blijven. Dit op kosten van de aansprakelijke partij. Bel vandaag nog voor vrijblijvend advies.

Aantoonbare schade

Dit zijn de schadecomponenten die door middel van rekeningen of ander schriftelijke stukken concreet aangetoond kunnen worden.

Te denken valt onder andere aan:
- autoschade
- fietsschade
- kledingschade
- overige zaakschade
- eigen risico zorgverzekering
- medische kosten voor eigen rekening (medicatie, behandeling, etc)
- reiskosten in verband met medische behandelingen/bezoek
- kosten van hulpmiddelen

Huishoudelijke hulpbehoefte

Indien u voorafgaand aan het ongeval huishoudelijke taken ter hand nam welke u tengevolge van het ongeval tijdelijk dan wel blijvend niet meer ter hand kunt nemen zullen deze door een derde verricht dienen te worden.

Huishoudelijke hulp door familie/vrienden/kennissen
Wist u overigens dat de wederpartij ook familie, vrienden of kennissen die de huishoudelijke taken (tijdelijk) ter hand nemen een redelijke vergoeding dient te betalen.

Toekomstschade
Indien op basis van de medische stukken en adviezen blijkt dat de huishoudelijke hulpbehoefte ook in de toekomst zal blijven bestaan wordt vaak een beroep gedaan op een arbeidsdeskundige om de behoefte in kaart te brengen. De te benoemen arbeidsdeskundige alsmede de vraagstelling die aan deze zal worden voorgelegd vindt in het merendeel der gevallen in onderling overleg succesvol tussen de wederpartij en uw letselschadeadvocaat plaats.

Mocht dit niet lukken kan uw letselschadeadvocaat de rechter verzoeken (op kosten van de wederpartij) een arbeidsdeskundige te benoemen en een correcte vraagstelling aan deze voor te leggen. Een voordeel indien u uw letselschadezaak door een letselschadeadvocaat laat behandelen.

Verlies aan verdienvermogen

Verlies aan verdienvermogen wordt vaak abusievelijk inkomstenderving genoemd. Het is de vergoeding van de schade die een gevolg is van het verlies aan arbeidscapaciteit om een inkomen te kunnen genereren.

Tijdelijk verlies aan verdienvermogen
Soms is er sprake van tijdelijk verlies aan arbeidscapaciteit en herstelt een slachtoffer volledig. In dat geval dient beoordeeld te worden of er zich verlies aan verdienvermogen heeft voorgedaan. Is uw loon volledig doorbetaald? Zijn er vervangende arbeidskrachten ingeschakeld door u als werkgever of is er op andere wijze sprake van schadelijke gevolgen? Is er sprake van reintegratiekosten?
 
Blijvend verlies aan verdienvermogen
Zeker bij blijvend verlies aan arbeidscapaciteit is er in het merendeel der gevallen sprake van verlies aan verdienvermogen. Alsdan dient een vergelijking gemaakt te worden tussen het inkomen dat u gegenereerd zou hebben het ongevalsletsel weggedacht en het inkomen dat u genereert met uw resterende verdiencapaciteit dan wel (sociale) verzekeringsuitkering u ontvangt. Ook uw doorgroeimogelijkheden en uw eventuele pensioennadeel dienen daarbij niet uit het oog verloren te worden.

Arbeidsdeskundige begeleiding
Uiteraard zal de wederpartij dan wel diens verzekeraar alles in het werk stellen om u voor zoveel mogelijk in uw oorspronkelijke situatie te reintegreren. Daartoe wordt vaak aan een in onderling overleg tussen de wederpartij en uw letselschadeadvocaat te benoemen arbeidsdeskundige een vooraf geaccordeerde vraagstelling/opdracht voorgelegd ten einde u behulpzaam te zijn bij de reintegratie in uw eigen dan wel een passende functie.

Toekomstschade
Indien u met de resterende verdiencapaciteit minder inkomen kunt genereren dan u het ongeval weggedacht zou hebben kunnen genereren dient het verschil als verlies aan verdienvermogen te worden vergoed. Vaak wordt daartoe een actuariële berekening gemaakt, zodat rekening houdend met een te realiseren rendement en een inflatiecorrectie een schadebedrag wordt vastgesteld dat ter afkoop vergoed dient te worden.

Pensioenschade / belastingschade / belastinggarantie
Ook zal daarbij rekening worden gehouden met uw eventuele pensioennadeel en de belastingschade alsmede zal in voorkomend geval aanspraak worden gemaakt op een belastinggarantie en voorbehoud veranderingen in de sociale verzekeringen.

Verlies aan zelfredzaamheid

Verlies zelfredzaamheid is de schade die een gevolg is van uw onmogelijkheid om zichzelf tijdelijk dan wel blijvend te verzorgen.

Te denken valt onder andere aan:
 • wassen,
 • aankleden,
 • zelfstandig wonen,
 • etc.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Verlies aan zelfwerkzaamheid is de schade die een gevolg is van uw onmogelijkheid om de werkzaamheden in en rondom uw woning te verrichten.

Te denken valt aan onder andere:
 • het tuinonderhoud, 
 • het binnenschilderwerk, 
 • het behangen,
 • het schilderen van het raamwerk,
 • etc.

Voorzover deze schade concreet aantoonbaar is dient deze te worden vergoed.

Anderzijds kan aangeknoopt worden bij de in de schadewereld ontwikkelde richtlijn Verlies zelfwerkzaamheid van de Letselschaderaad. In deze richtlijn zijn forfaitaire bedragen opgenomen afhankelijk van de aard van uw woning. Dit laat echter onverlet dat de werkelijke schade aangetoond kan worden dan wel door een arbeidsdeskundige kan worden vastgesteld.

Smartengeld

Smartengeld ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor de door u als slachtoffer geleden en eventueel in de toekomst nog te lijden pijnen en smart. De hoogte daarvan is mede afhankelijke van diverse factoren, waaronder:
 • Aard en omvang van het letsel;
 • Aard en duur van de medische behandelingen;
 • Tijdelijke dan wel blijvende invaliditeit;
 • De mogelijkheid om het oorspronkelijk bedrijf of beroep uit te oefenen;
 • De mogelijkheid om hobby's uit te oefenen;
 • Aard en ernst van eventuele resterende littekens;
 • Mate van blijvende invaliditeit;

Voor de vaststelling van de hoogte van het smartengeld dient voor zoveel mogelijk aangeknoopt te worden bij analoge gevallen;

Over de smartengeldvergoeding dient vanaf ongevalsdatum wettelijke rente vergoed te worden.

Overlijdensschade

Overlijdensschade heeft een andere wettelijke grondslag dan letselschade.

Beperkte kring van gerechtigden
De personen die schade kunnen claimen bij een overlijden van een persoon door toe doen van een aansprakelijke derde worden in artikel 6:108 BW nader bepaald.
 
Behoeftigheid / behoefte
Voorts is er een beperking opgenomen in de wet dat er slechts schade vergoed dient te worden voor zover er sprake is van behoeftigheid.

Begrafeniskosten
De begrafeniskosten dienen wel te allen tijde te worden vergoed aan degene te wiens lasten ze zijn gekomen. Dit voorzover niet worden gedekt door een begrafenisverzekering.

Smartengeld
Wanneer het slachtoffer voorafgaand aan het overlijden geen aanspraak heeft gemaakt op smartengeld komen de nabestaanden (vooralsnog) geen smartengeldvergoeding toe.

Verrekening met verzekeringsuitkering ongevallenpolis
Indien er sprake is van een verzekeringsuitkering op basis van een ongevallenpolis kan een deel van deze uitkering voor de schaderegeling buiten beschouwing worden gelaten. Dit voor de niet voor vergoeding in aanmerking komende schadecomponenten.