mijn letselschade advocaat

daar word je beter van!

Advocaat Hegge geeft u gratis een eerste advies, bel nu 040 - 400 28 70

Verzekeringsgeschil

Algemeen

Naast aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er ook vaak schadeverzekeringen en of sommenverzekeringen die tot uitkering dienen over te gaan.

Schadeverzekeringen/sommenverzekering
Een schadeverzekering strekt tot vergoeding van vermogensschade die een verzekerde zou kunnen lijden. Te denken valt aan een: 
  • Reis- en of ongevallenverzekering (OIV)
  • Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  • WEGAS/WEGAM-verzekering
  • WAM/All risks-verzekering
  • Ziektekostenverzekering
  • Brandverzekering, Opstalverzekering, Inboedelverzekering

Een sommenverzekering keert bij een bepaald voorval een verzekerd bedrag uit. Dit los van het feit of er daadwerkelijk schade is of wordt geleden.

Rechtsbijstandverzekering
Ook kan men verzekerd zijn voor rechtsbijstand, zijnde een verzekering die dekking biedt voor advies en bijstand inzake een concreet juridisch geschil.

Sociale verzekeringen en voorzieningen
Naast deze zelf af te sluiten verzekeringen bestaan er ook sociale verzekeringen en voorzieningen die in het kader van de letselschaderegeling een rol kunnen spelen (WIA, AWBZ, Wmo, ...).

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een verzekering die tot uitkering komt indien er sprake is van gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Eigen beroep of passend beroep
De verzekerde arbeidsongeschiktheid kan het eigen beroep zijn, waarbij voor de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage enkel gekeken wordt naar het verzekerde eigen beroep. Sommige polissen nemen bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook andere beroepen in ogenschouw. Er wordt alsdan tevens bekeken of u voor andere functies/beroepen arbeidsgeschikt bent.

Mate van arbeidsongeschiktheid
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Beiden worden door de verzekeraar ingeschakeld. In sommige gevallen vinden er medische expertises plaats.

Tijdig advies inwinnen
Heeft u twijfels of de wijze van beoordeling van de arbeidsongeschiktheid wel correct plaatsvindt? Dan kunt u beter tijdig een advocaat inschakelen. Immers het voorkomen van problemen is beter (en vaak goedkoper) dan het genezen ervan. Bel gerust of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies.

Ongevallenverzekering

Indien zich een personenschade voordoet als gevolg van een ongeval dient geïnventariseerd te worden of door het slachtoffer zelf en of een of meer derde(n) een ongevallenverzekering is afgesloten, die tot uitkering dient te komen.

Diverse soorten ongevallenverzekeringen
Er zijn, naast de persoonlijke ongevallenverzekering, diverse andere ongevallenverzekeringen, onder andere:
- Ongevallen-inzittendenverzekering voor motorrijtuigen
- Schoolongevallenverzekering
- Gezinsongevallenverzekering-
- Ongevallenverzekering als onderdeel van de reisverzekering
- Collectieve ongevallenverzekering van de werkgever ten behoeve van de werknemers
- ...

Een ongevallenverzekering keert enkel uit indien er sprake is van een ongeval waardoor letsel is opgelopen dat geneeskundig vast te stellen hetwelk enig en rechtstreeks gevolg van de letseloorzaak is.

Vervaltermijnen
De meeste ongevallenverzekeringen kennen vervaltermijnen. Zowel een vervaltermijn voor de melding van het schadevoorval alsmede een termijn waarbinnen geageerd dient te worden tegen een door de ongevallenverzekeraar definitief ingenomen standpunt. De gevolgen van het verstrijken van de vervaltermijn zijn verstrekkend. Verval van ieder recht op uitkering is niet denkbeeldig.

Laat u derhalve tijdig adviseren. Neem vandaag nog telefonisch contact op of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies.

Rechtsbijstandverzekering

Alle rechtsbijstandverzekeringen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Tegen betaling van een maandelijkse premie wordt dekking verleend voor juridisch advies en rechtshulp. Ook de kosten die uit deze rechtshulp voortvloeien zijn hierbij meeverzekerd. Voorbeelden hiervan zijn kosten van deskundigen, expertisekosten, gerechtskosten, kosten van getuigen, advocaatkosten en een veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij wanneer de verzekerde een rechtszaak verliest. Per polis dient bekeken te worden, welke kosten er worden vergoed en of hieraan een limiet is verbonden. De juridische bijstand in het kader van een rechtsbijstandverzekering wordt in beginsel verleent door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar zelf.

Vrije advocaatkeuze
Indien een procedure gevoerd dient te worden heeft u een vrije advocaatkeuze. U kunt derhalve vrij kiezen welke advocaat voor u de procedure dient te voeren. U kunt derhalve de advocaat aanduiden die uw zaak dient te behandelen. Deze vrije advocaatkeuze mag niet beperkt worden!!!

Ontevreden over de wijze van behandeling
Ook indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw zaak door de rechtsbijstandverzekeraar wordt behandeld kunt u zich tot een letselschadeadvocaat wenden. Dit teneinde te laten beoordelen of de rechtsbijstandverzekeraar de verplichtingen voortvloeiende uit de polis wel op juiste wijze nakomt dan wel door de wijze van behandeling uw juridische positie niet wordt benadeeld.

Geschillenregeling opgenomen in uw rechtsbijstandpolis
Indien de rechtsbijstandverzekeraar een standpunt inneemt waarmee u het oneens bent bestaat vaak de mogelijkheid om dit standpunt -op kosten van de verzekeraar- te laten toetsen door een door u aan te wijzen advocaat. Dit in het kader van de in de polisvoorwaarden opgenomen geschillenregeling. De door u te kiezen advocaat zal beoordelen of er een redelijke kans bestaat om het beoogde resultaat te bereiken respectievelijk er een redelijke kans bestaat om in rechte een beter resultaat te bereiken dan er buiten rechte werd bewerkstelligd.

Kortom
Bent u het niet eens met het ingenomen standpunt of de wijze waarop uw zaak wordt behandeld neem dan telefonisch contact of vul het contactformulier in voor vrijblijvend advies. U kunt op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar uw zaak door een gespecialiseerd letselschadeadvocaat laten toetsen en of behandelen.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid biedt diverse mogelijkheden om schadelijke gevolgen te beperken.

Te denken valt aan de navolgende wettelijke regelingen:
- ZW
- WAO/WIA/WAJONG/WAZ
- WW/WWB
- WVG (Wet voorzieningen gehandicapten)
- WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)
- AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

Indien u een beslissing ontvangt bestaat er slechts een beperkte periode waarbinnen er bezwaar aangetekend kan worden indien u het niet eens bent met genomen beslissing. De bezwaartermijn bedraagt vaak slechts twee of zes weken. U dient dan ook tijdig actie te (laten) ondernemen. Neem telefonisch contact met ons op voor vrijblijvend nader advies.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de voorzieningen in het kader van de sociale zekerheid slechts minimale voorzieningen zijn. In het kader van de letselschadeafwikkeling dient er zorg op maat verstrekt te worden, hetgeen vaak meer is dan de voorziening die op basis van de sociale zekerheid wordt verstrekt. Ook hierover treden wij in voorkomend geval graag met u in overleg.