mijn letselschade advocaat

daar word je beter van!

Advocaat Hegge geeft u gratis een eerste advies, bel nu 040 - 400 28 70

Letsel

Algemeen

BIj letsel denkt men in eerste instantie vaak aan een beenbreuk of armbreuk, nekklachten (whiplash) of hersenschudding en blijvende littekens tengevolge van een verkeersongeval of arbeidsongeval. Maar er zijn nog veel meer soorten letsel, te onderscheiden in lichamelijke en psychische aandoeningen. Hierdoor kan er sprake zijn van al dan niet blijvende lichamelijke en psychische beperkingen.

Enerzijds dus lichamelijk letsel, zoals: botbreuken van diverse aard; zenuwletsel; hersenletsel (kneuzing, schudding); inwendig letsel (inwendige bloedingen, klaplong, gescheurde organen); oogletsel; mond- en kaakletsel; etc.

Anderzijds psychisch letsel: angststoornissen; posttraumatische stressstoornis (PTSS) etc. 

Klachten en beperkingen

Vorenvermelde letsels kunnen klachten en beperkingen met zich meebrengen, waardoor u geheel of gedeeltelijk niet in staat bent op een normale wijze te functioneren. Te denken valt aan bewegingsbeperkingen, pijnklachten, cognitieve klachten, etc.

De klachten en beperkingen die u tengevolge van het ongeval ervaart, zullen uiteraard een gevolg dienen te zijn van het door het ongeval opgelopen letsel.

Soms kunnen de klachten en beperkingen verklaard worden op basis van te objectiveren letsels. Bijvoorbeeld letsels die door middel van radiologisch onderzoek (x-foto's, CT-scan, MRI-scan) aantoonbaar zijn dan wel via medische diagnoses vast te stellen zijn.

Echter ook indien de klachten en beperkingen niet medisch geobjectiveerd/verklaard kunnen worden komt in veel gevallen de rechter u tegemoet. Men spreekt alsdan van een subjectief klachtenpatroon.

Pre-existentie

Mogelijkerwijs is er bij u als letselslachtoffer sprake van een ziekte en of aandoening die u voorafgaand aan het ongeval al had.

Alsdan dient de vraag beantwoord te worden of het ongevalsletsel weggedacht deze, al dan niet reeds bekende ziekte of aandoening, op enig moment tot dezelfde klachten en beperkingen zou hebben geleid dan de klachten en beperkingen die u tengevolge van het ongevalsletsel heeft.

De bewijslast daarvan rust in beginsel op de aansprakelijke partij.


Medisch adviseur

Zowel uw letselschadeadvocaat alsook de aansprakelijke wederpartij dienen te beschikken over een medisch adviseur om de medisch informatie te kunnen laten beoordelen.
In eerste instantie zal uw letselschadeadvocaat de artsen, specialisten en therapeuten in overleg met u met een door u ondertekende medische machtiging aanschrijven om medische informatie beschikbaar te stellen.

De tengevolge van het ongeval opgelopen letsels en de door u aangegeven klachten zullen immers aangetoond dienen te worden. Nadat u de stukken heeft beoordeeld zullen deze -enkel met uw instemming- aan de medisch adviseur van u alsmede de aansprakelijke wederpartij worden toegezonden. Het medisch beroepsgeheim brengt overigens met zich mede dat enkel de medisch adviseur van de wederpartij kennis mag nemen van uw medische informatie.

Bovendien mogen zij slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt, in casu het beoordelen van de door u als benadeelde ingediende vordering tot schadevergoeding. De medisch adviseur mag de letselschadebehandelaar van de aansprakelijke wederpartij slechts informeren over relevante zaken uit het medisch dossier.

Expertises

Teneinde de gevolgen van het door het ongeval opgelopen letsel en daaruit voortvloeiende klachten en beperkingen te laten optekenen worden vaak een of meerdere onafhankelijke deskundigen benoemd die een medische expertise verrichten op hun vakgebied.

In het merendeel der gevallen vind een dergelijk expertiseonderzoek in onderling overleg plaats tussen partijen, waarbij zowel de te benoemen specialist alsook de aan deze voor te leggen vragen worden afgestemd.

Indien een der partijen geen medewerking verleend dan wel er geen overeenstemming bereikt kan worden over de te benoemen deskundige en of de vraagstelling kan de rechter verzocht worden om in het kader van een voorlopig deskundigenbericht een deskundige te benoemen. In dat geval zal de rechter de deskundige kiezen en de vraagstelling bepalen.

In sommige zaken wordt er na de medische expertises een verzekeringsgeneeskundige verzocht een belastbaarheidsprofiel op te stellen. Dit opdat een arbeidsdeskundige vervolgens aan de hand daarvan kan beoordelen of en zo ja welke gevolgen het ongevalsletsel met zich meebrengt voor u terzake uw mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten in loondienst dan wel als zelfstandige alsook werkzaamheden in en rondom uw woning.